Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie
małżeństwa

Małżeństwo jest trwałym, usankcjonowanym prawnie związkiem mężczyzny i kobiety, którzy mają w nim równe prawa.

Więcej..

Nowy dowód
osobisty

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.

Więcej..

Obowiązek
meldunkowy

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Więcej..

Urząd Miejski pragnie zachęcić mieszkańców do zameldowania się.

-To nie wymaga dużego wysiłku, a może przynieść wiele korzyści zarówno gminie, jak i miastu - przekonuje burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Przede wszystkim podatki mieszkańca trafiają do budżetu gminy. Im więcej jest pieniędzy, tym więcej inwestycji potrzebnych mieszkańcom można zrealizować.

 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od 7 listopada 2014 r. zmienione zostały godziny pracy Urzędu Miejskiego:
  w poniedziałki         09:00 – 18:00 
  w piątki                    08:00 – 15:00 
  W pozostałe dni urząd czynny jest jak dotąd od 8:00 do 16:00.
  Zmiany te zostały wprowadzone, aby umożliwić mieszkańcom pracującym poza Grodziskiem załatwienie swoich spraw w urzędzie przed lub po pracy.
 • W celu uniknięcia oczekiwania w kolejkach, warto skorzystać z możliwości umówienia wizyty w urzędzie na konkretny dzień i godzinę przez Internet wizyta.grodzisk.pl

Umów się i skorzystaj z oferowanych udogodnień. Zapraszamy!

 • Nie musisz już osobiście wymeldowywać się w poprzednim miejscu zamieszkania. Każdy, kto przyjdzie zameldować się do grodziskiego urzędu, może jednocześnie wymeldować się z poprzedniego miejsca pobytu.
 • Pamiętaj o zabraniu:
  a) dokumentu tożsamości;
  b) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/domu w oryginale – do wglądu (może to być: notarialny akt własności, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu  lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu);
  c) w przypadku meldowania osoby niepełnoletniej – odpis skrócony aktu jej urodzenia, jeśli do tej pory nie miała jeszcze meldunku w gminie Grodzisk Mazowiecki.
 • Aby zminimalizować czas spędzony w urzędzie, pobierz formularz meldunkowy lub wniosek dowodowy wcześniej z Internetu i wypełnij go w domu.

Wniosek meldunkowy 

 • W razie wątpliwości zawsze możesz zadzwonić - pod nr tel. 22 463 46 18 lub 22 463 46 19. Wiele przypadków należy rozpatrywać indywidualnie i zawsze warto się najpierw poradzić urzędnika, aby ponowne wizyty w urzędzie nie były konieczne.
 • UWAGA!: Zameldować można się tylko w budynku oddanym do użytkowania, tzn. po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Organem właściwym na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki jest Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na ul. Dalekiej 11.

Przepisy związane z obowiązkiem meldunkowym i obowiązkiem oddania budynku do użytkowania 

Meldowanie się i wymiana dowodu nic nie kosztuje!!!

opracowała Monika Kwiczak, koordynator akcji

Małżeństwo jest trwałym, usankcjonowanym prawnie związkiem mężczyzny i kobiety, którzy mają w nim równe prawa. Akt zawarcia małżeństwa zachodzi w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny) lub w obecności duchownego (ślub konkordatowy).

Zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Powyższe dokumenty wydaje się w dniu złożenia przed Kierownikiem USC przez nupturientów pisem_nych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Obydwa egzemplarze zaświadczenia kierownika USC i wszystkie formularze zaświadczenia duchownego należy złożyć w parafii, w której nastąpi zawarcie małżeństwa.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego - ślub cywilny

Małżeństwo przed Kierownikiem USC (ślub cywilny) nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć, złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Ceremonia zaślubin może odbyć się poza lokalem urzędu stanu cywilnego w następujących przypadkach:

Ślub w plenerze

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Grodzisk Mazowiecki, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udzielenie ślubu poza lokalem usc pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności

Kierownik USC w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Grodzisk Mazowiecki, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza) albo jest pozbawiona wolności ( w tym przypadku należy przedstawić zgodę na zawarcie związku małżeńskiego na terenie aresztu lub zakładu karnego). We wskazanych przypadkach nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem usc.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/malzenstwo

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.

Dodatkowo, z dowodem możesz podróżować bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej. Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. Dowód może mieć również osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat.

Osoby, którym kończy się ważność dowodu osobistego, powinny pamiętać, że wniosek o nowy dowód wraz z aktualnym zdjęciem (wykonanym maksymalnie 6 miesięcy wcześniej) należy złożyć minimum 30 dni przed upływem ważności starego dokumentu. Pamiętaj o zabraniu z sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Nowy dowód osobisty możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru. https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/dowody-osobiste

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców. Jeśli jesteś obywatelem RP masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca). Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i zamierzasz tam mieszkać na stałe - zamelduj się tam na pobyt stały. Jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu stałego zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Pamiętaj, że możesz mieć jednocześnie jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Sprawdź informacje na ten temat https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/obowiazek-meldunkowy

TOP